Podmienky používania

I. Úvodní ustanovení

1. Webstránka www.dietyachubnuti.cz ( dále jen ” webstránka ” ) je veřejná internetová stránka poskytující fyzickým osobám a / nebo právnickým osobám ( dále jen ” uživatel ” ) různé služby .

2. Služby jsou na webstránce poskytovány uživatelům na komerční i nekomerční účely zdarma , pokud není dále v těchto pravidlech uvedeno jinak.

3. Provozovatelem webstránky a poskytovatelem služeb na webstránce je společnost ZoneMedia s.r.o., se sídlem Párovská 16 , 949 01 Nitra , IČO : 44 278 837 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra , Oddíl : sro , DIČ : 2022656405 , IČ DPH : SK2022656405 , e – mail : hello@zonemedia.sk , ( dále jen ” provozovatel”) .

4. Povinnosti provozovatele a uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly , nesmí využívat služby poskytované provozovatelem na serverech . Služby provozovatele jsou ze strany uživatelů využívány na vlastní riziko a tím uživatelé berou na vědomí , že mohou být u těchto služeb vystaveni různým obsahem, které pro některé uživatele mohou být nevhodné , neslušné, urážející .

II. Reklama na serveru

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na serverech a že si nebude vypínat zobrazování obrázků . Uživatel souhlasí s tím , že mu bude zobrazována reklama na serverech a že mu budou rozposielavané reklamní maily.

III. Cena

Uživatel není povinen platit za služby poskytované provozovatelem na webstránce , s výjimkou placených služeb, při kterých jsou uvedeny doplňující pravidla upravující danou službu, jako součást těchto obecných pravidel s možnými zvláštními ujednáními o používání placené služby , její ceně, záruce za její poskytování a pod .

IV. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na serverech kromě povinností uvedených v těchto pravidlech žádné jiné další povinnosti.

2. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah v chatě na serverech , také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli .

3. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru . Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na serverech .

4. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování bezplatných i placených služeb na webstránce na dobu určitou , neurčitou nebo navždy . Provozovatel má právo kdykoliv odstavit webstránku, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění . Uživatelé mají také právo kdykoliv ukončit využívání služeb provozovatele bez předchozího oznámení o této skutečnosti. Při ukončení poskytování služeb provozovatelem a používání služeb uživatelům, mají provozovatel a uživatel zákonná práva , pokud z toho vyplynou . V případě sankcí provozovatele za porušení povinností uživatele uvedených v těchto pravidlech a obecně závazných právních předpisech České republiky , bere uživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu provozovateli v celém rozsahu .

5. Provozovatel může v souvislosti s novými technologiemi a službami měnit podobu a obsahovou stránku poskytovaných služeb bez informování uživatelů předem , s čím jsou uživatelé srozuměni a souhlasí s uvedeným .

V. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i konkrétní podmínky , pokud se takové aplikují na některou ze služeb na webstránce www.dietyahubnuti.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů .

2. Uživatelům služeb na webstránce www.dietyahubnuti.cz zakázáno :
a ) používat vulgarismy , slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy , jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou ,
b ) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám ,
c ) uvádět nepravdivé , neověřené, zavádějící , urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě
d ) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy , barvy pleti , jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení , národního nebo sociálního původu , příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině ,
e ) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem , který je jejich nevhodným zlehčování , omlouváním nebo schvalováním ,
f ) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol , alkoholismus , kouření, užívání omamných látek , jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek ,
g ) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav ,
h ) propagovat dětskou pornografii ,
i) otevřeně nebo skrytou formou propagovat výrobky nebo služby jiné fyzické nebo právnické osoby ,
j ) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky , nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i jiné provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb ,
k) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách , zejména jejich adresu nebo telefonní číslo , pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas ,
l ) šířit obscénní , vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály , přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem .

3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na webstránce www.dietyahubnuti.cz a souhlasí s tím , že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky av rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

VI. změna pravidel

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, pokud tyto změny budou vyžádány změnou právních předpisů , technickými možnostmi provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb provozovatele. V případě, že dojde ke změně pravidel , uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na stránkách provozovatele . Pokud uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn provozovatelem , má se za to , že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí .

VII . Dodržování právních norem

Uživatel je při využívání služeb na webstránce povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází , jakož i právní normy České republiky . V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích ( včetně soukromých údajů uživatele ) oprávněným orgánům .

VIII. Zvláštní ustanovení týkající se placených služeb

1. Při placených službách poskytovaných provozovatelem na serverech (např. PLUS a pod . ) Se na závazkový vztah mezi provozovatelem a uživatelem použijí přiměřeně ustanovení těchto pravidel s výjimkou čl. . IX . bod 3 věta druhá , čl. . IX bod 4 a čl. . X těchto pravidel . Při placených službách bude uživatel informován prostřednictvím doplňujících pravidel o používání služeb , aktivaci , formě úhrady za služby ao odpovědnosti za případně se vyskytující vady na službě . Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené službě upravuje reklamační řád, který je k dispozici uživatelům na internetových stránkách provozovatele jako součást doplňujících pravidel.

2. V případě, že dojde ze strany Uživatele placených služeb k porušení těchto pravidel , provozovatel je oprávněn tomuto Uživateli omezit používání takové placené služby . V případě takového omezení uživatel nemá nárok na poskytnutí jakékoli náhrady.

3. Při placených službách může být jejich poskytování ( aktivace) zajišťovány i v součinnosti s třetí osobou . Jde o aktivace placených služeb , které zajišťuje třetí osoba.

4. Uživatel placené služby bude považován podle § 3, odst. ( 1 ) zákona o DPH č. . 222/2004 CFU za osobu povinnou k dani pouze v případě, že poskytne provozovateli správně fakturační údaje do 5 dnů od aktivace služby na emailovou adresu : dietyahubnuti@gmail.com .

5. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené služby na uživatelovy mailový účet, o kterém seznámí Provozovatele prostredníctom emailu dietyahubnuti@gmail.com .

6. Uživatel placené služby v případě neposkytnutí údajů podle čl. . XII , bod . 4. není považován podle § 3, odst. ( 1 ) zákona o DPH č. . 222/2004 CFU za osobu povinnou k dani . Provozovatel za placené služby nevypracuje uživateli podle § 71, odst. ( 1 ) fakturu .

IX. E-knihy

Toto je dohoda mezi koncovým uživatelům elektronického obsahu ( dále jen ” Uživatelem ” ) a ZoneMedia , sro ( dále jen ” Poskytovatel” ) , která upravuje podmínky používání elektronických knih poskytovaných prostřednictvím služeb webstránky www.dietyahubnuti.cz ( dále jen ” Služba” ) . Prosím přečtěte si tuto licenční dohodu a podmínky používání , jakož i všechna ostatní pravidla a informace , které se k e – knihám poskytovaným prostřednictvím Služby vztahují ( včetně , ale ne jen , pravidla, podmínky a informace najdete na adrese www.dietyahubnuti.cz ) . Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční dohody, žádáme Vás , abyste nepřistupovali k nákupu elektronických knih . Zakoupením elektronické knihy prostřednictvím Služby dáváte najevo svůj souhlas s touto Licenční dohodou a podmínkami používání.

Služba

Služba umožňuje Uživateli vyhledávat , zakupovat licence , stahovat, a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, jakým jsou například elektronické knihy , publikace nebo jiný obsah digitální povahy ( dále jen ” Elektronický obsah ” ) .

Podporovaná zařízení a software

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí , že v případě děl chráněných proti nelegálnímu kopírování šifrováním – označených formátem PDF ( Adobe DRM ) – může tato díla využívat pouze prostřednictvím zařízení a softwaru, uvedených v tomto seznamu . Poskytovatel neručí za doručitelnost a použitelnost Elektronického obsahu na zařízeních a softwarech , které nejsou uvedeny v seznamu podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si je vědom , že pro využívání takto chráněného Elektronického obsahu je nutné, aby si bezplatně zaregistroval osobní identifikační jméno , tzv. . ” Adobe ID ” podle návodu uvedeného na stránce www.dietyahubnuti.cz .

Zpřístupnění Elektronického obsahu

Po uhrazení Poskytovatelem určených poplatků za zpřístupnění Elektronického obsahu , které si Uživatel vybral z nabídky Poskytovatele , Poskytovatel zpřístupní Elektronický obsah Uživateli . Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení Elektronického obsahu přes internet jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si Elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění . Od momentu převzetí Elektronického obsahu Uživatelé hodnotí povinnosti Poskytovatele považují za naplněné .

Používání elektronického obsahu

Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopii daného Elektronického obsahu , prohlížet , používat a zobrazovat Elektronický obsah neomezeně mnoho krát , výhradně pro své vlastní , osobní , nekomerční použití . Elektronický obsah bude považován za Poskytovatelem licencovaný Uživateli , pokud Poskytovatel nestanoví jinak.

Omezení

Pokud není specificky uvedeno jinak , Elektronický obsah je chráněn autorským zákonem . Uživatel nemůže prodávat, pronajímat , půjčovat , šířit , distribuovat, vysílat , sublicencovat nebo jiným způsobem přiřazovat práva k elektronickému obsahu nebo jakékoliv jeho části jakékoli třetí straně , nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v Elektronickém obsahu. Uživatel nesmí obcházet , modifikovat, vyřadit či odstraňovat ochranu, která chrání Elektronický obsah . Nebude rovněž vybízet , napomáhat nebo autorizovat jinou osobu, aby tak činila .

Zákaz nelegálního používání a Výhrada práv

Uživatel nemůže používat Službu ani Elektronický obsah pro jakýkoliv protizákonný účel. Uživatel bere na vědomí , že využitím Služby a zaplacením za licenci k užití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů . Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencovány, ne prodávány, a tato licence je nevýhradní .

Změny služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit , pozastavit nebo zrušit Službu nebo její jednotlivé součásti . Poskytovatel nemá závazky vůči Uživateli v případě, že se rozhodne toto právo využít .

Ukončení

Práva Uživatele vyplývající z této Dohody jsou automaticky ukončeny bez upozornění , v případě, že Uživatel nedodrží kterékoliv z ustanovení této Dohody . V případě takového ukončení musí uživatel ukončit veškeré používání Služby nebo Elektronického obsahu a Poskytovatel může zamezit přístupu Uživatele ke Službě nebo jejím jednotlivým částem, a / nebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků Uživateli .

Oddělitelnost

Pokud některá ustanovení smlouvy nejsou zcela nebo zčásti platné nebo účinné, nebo později ztratí platnost a účinnost , není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení .

Změny

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit dohodu na základě vlastního uvážení . Učiní tak zveřejněním revidovaných podmínek na stránce www.dietyahubnuti.cz . Využívání Služby a Elektronického obsahu Uživatelům následující po změně je považováno za souhlas Uživatele se změněným zněním Licenční dohody a podmínek používání .

Prohlášení o záruce

Uživatel bere na vědomí a souhlasí , že používá Službu a Elektronický obsah na vlastní riziko . Poskytovatel není zodpovědný za případnou škodu, která v souvislosti s používáním Služby nebo Elektronického obsahu Uživateli vznikne . Služba, Elektronický obsah , nebo jejich součásti , jsou poskytovány v aktuálním stavu , s případnými nedostatky a bez záruky . Veškeré poplatky uskutečněné v souvislosti se Službou jsou finální a Uživatel nemá nárok na jejich vrácení , pokud Poskytovatel nestanoví jinak.

Kontakty

Pro komunikaci ohledně této Dohody může Uživatel kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktního emailu dietyahubnuti@gmail.com